Links

Bronnen

Wie met circulaire economie aan de slag gaat, kan alle hulp gebruiken die er is. Gelukkig kennen we in Nederland inmiddels een groot aantal bijeenkomsten, netwerken en andere bronnen. Hieronder staat een beknopte en selectieve opsomming van een aantal publieke partijen, nieuwssites en opleidingen. Conferenties zijn niet opgenomen; het volstaat een abonnement te nemen op een van de vele nieuwsplatforms om dagelijks geïnformeerd te worden over bijeenkomsten, betaald en onbetaald. Ook zijn de adviesbureaus op dit terrein niet opgenomen.

Netwerken

Afval Circulair: www.afvalcirculair.nl

Dit is een website van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat met een groot aantal links naar een aantal websites over circulaire economie.

Circulair Ondernemen: www.circulairondernemen.nl/

Circulair Ondernemen is een matchmakers platform voor circulaire ondernemers. Dit programma stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren.

Ellen MacArthur Foundation: www.ellenmacarthurfoundation.org

The Ellen MacArthur Foundation believes that the circular economy provides a coherent framework for systems level re-design and innovation. Looking beyond the current ‘take, make and dispose’ extractive industrial model, the circular economy is restorative and regenerative by design. Relying on system-wide innovation, it aims to redefine products and services to design waste out, while minimising negative impacts. Underpinned by a transition to renewable energy sources, the circular model builds economic, natural and social capital.

Energieakkoord: www.energieakkoordser.nl

Een groot aantal organisaties heeft op 6 september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening en werkgelegenheid.

Europa decentraal: www.europadecentraal.nl

De Europese Unie heeft als doel om het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren. Ook de duurzame ontwikkeling moet bevorderd worden en er moet zuiniger met energie omgegaan worden. Vanuit de EU is dan ook diverse wet- en regelgeving maar ook beleid opgesteld. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving die op dit gebied van belang is voor decentrale overheden.

Het Groene Brein (HGB): www.hetgroenebrein.nl

Wetenschappers voor een duurzame economie. Met een netwerk van 120 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Enerzijds worden ondernemingen individueel ondersteund door antwoorden te zoeken op vragen op sectorniveau. Anderzijds wordt er gewerkt aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor de nieuwe economie door toepasbare kennis te genereren, toekomstbestendig onderwijs te realiseren en systeemveranderingen na te streven die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

MVO Nederland/De Groene Zaak: mvonederland.nl

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven. Het is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot netwerk van ruim 2200 duurzame bedrijven, klein en groot en in allerlei sectoren. Deelnemers aan het netwerk zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties of overheid. Met de partners vormen zij het grootste bedrijvennetwerk op het gebied van MVO in Europa.

Ministerie Infrastructuur en water: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws

Het Ministerie van I&W is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de agenda rond Circulaire Economie. De verantwoordelijke bewindspersoon is Mevrouw Stientje van Veldhoven. Met gepaste regelmaat wordt nieuws over deze agenda en daaraan gerelateerde zaken gepubliceerd. Dit nieuws is via bovenstaande link te volgen.

OVAM: www.ovam.be

De OVAM is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Sinds 1994 werkt de OVAM actief rond interne milieuzorg. In 2017 werd het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) ondertekend. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken.

Planbureau voor de leefomgeving (PBL): www.pbl.nl/overpbl

Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering voorop staat. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI): rli.nl

De RLI is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De RLI werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van I&W, EZK, LNV en BZK. Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/onderwerpen

RVO heeft als taak het ondersteunen van bedrijven bij het aanboren van nieuwe markten, duurzaam ondernemen en meer groei. Het motto is: Denk groot. Denk groen. Onderneem duurzaam. Maak kennis met praktijkverhalen, regelingen, netwerken en tools.

Sustainable Finance Lab (SFL): sustainablefinancelab.nl

Doel van het SFL is het bijdragen aan een stabiele en robuuste financiële sector die op haar beurt bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiertoe ontwikkelen zij ideeën en bieden een platform om deze te bespreken. SFL wil een brug zijn tussen de academische wereld en de praktijk; wetenschappers in gesprek brengen met financiële professionals, toezichthouders, beleidsmakers en andere bij een duurzame financiële sector betrokkenen.

TNO: tno.nl/nl/aandachtsgebieden/circulaire-economie-omgeving/

Verduurzaming is misschien wel dé grootste maatschappelijk uitdaging. Bij overheden en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal, staat het onderwerp hoog op de agenda. De breedte en complexiteit brengen echter grote onzekerheid met zich mee over de meest geschikte oplossingen en de snelheid van implementatie. TNO is de partij die daarbij kan helpen.

VITO: vito.be

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en daarmee de Belgische evenknie van het Nederlandse TNO is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … haar onderzoeksagenda richt zich op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Opleidingen

Collegereeks Circulaire Economie: www.collegecirculaireeconomie.nl

In deze inspirerende collegereeks delen voorlopers en specialisten van de circulaire economie hun inzichten en ervaringen in de verschillende managementaspecten. De eerste editie (voorjaar 2018) is inmiddels volgeboekt. Er start een nieuwe editie in het vierde trimester van 2018.

Impact Academy: impact-academy.nl

Organiseert bijzondere opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzaamheidsprofessionals. Doel is om hen nieuwe inspiratie te bieden en extra impulsen te geven aan het duurzame denken en doen.

Impact Centre Erasmus (ICE): www.eur.nl/ice/onderwijs

Het ICE biedt het Executive Program Corporate Social Responsibility aan voor professionals die zich theoretisch willen verdiepen en praktisch willen verbreden in het werkveld en het strategisch management van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transition Academy: drift.eur.nl/nl/academy/

De Transition Academy biedt diepgaand inzicht in maatschappelijke veranderingsprocessen en geeft praktische handvatten voor iedereen die bij wil dragen aan transities richting een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wereld. Het aanbod bestaat uit (post)academische opleidingen en innovatieve leertrajecten voor studenten, ondernemers en professionals.

Media/Nieuws: CSR Wire: www.csrwire.com

CSRwire is a digital media platform for the latest news, views and reports in corporate social responsibility (CSR) and sustainability, based in Springfield, Massachusetts (US). CSRwire.com, along with Justmeans.com, SocialEarth.org and 3blmedia.com, are all part of a family of companies and platforms, raising awareness for CSR and sustainability initiatives around the globe.

Duurzaam Bedrijfsleven: www.duurzaambedrijfsleven.nl

Is een belangrijke nieuwsbron over duurzaam ondernemen, innovatie en Cleantech voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dagelijks levert DuurzaamBedrijfsleven een compleet overzicht van nieuws en achtergronden over de kansen die duurzaamheid biedt.

Duurzaam Nieuws: www.Duurzaamnieuws.nl

Wil de transitie naar een duurzame samenleving helpen versnellen door het vergaren en publiceren van betrouwbare, complete en praktisch bruikbare informatie. Die helpt mensen en organisaties om hun duurzame doelen te behalen.

Duurzaam Ondernemen: www.duurzaam-ondernemen.nl

Is een online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze website is in mei 2000 gelanceerd en daardoor mogelijk de oudste website in Nederland rond de thema’s duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

P+: www.p-plus.nl

P+ is sinds 2002 het toonaangevende multi-medium voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland met een tijdschrift, website, e-zine, social media, movies, congressen en seminars.

TGTHR

TGTHR wil duurzame ondernemers en professionals met elkaar verbinden, omdat zij samen de kracht hebben onze samenleving te verduurzamen.

MVO LinkedIn Groep: www.linkedin.com/groups/1237417

De linkedIn groep ‘Duurzaam ondernemen / maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) professionals’ is met 27.000 leden vermoedelijk de grootste groep in Nederland. Deelname is gratis. Er zijn vrijwel dagelijks meerdere updates van nieuwsfeiten.

Voorts is er een groeiend aantal adviesbureaus dat zich richt op duurzaamheid, verantwoord ondernemen, de analyse van grondstoffenstromen en natuurlijk de circulaire economie. Er is vanaf gezien deze lijst hier op te nemen.