Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website opgezet in het kader van een landelijk onderzoek naar business modellen voor de circulaire economie is de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De initiatiefnemer verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. De initiatiefnemer van deze website noch haar partners staan in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website aangeboden informatie. De initiatiefnemer  noch haar partners is aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

De initiatiefnemer is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
De initiatiefnemer mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
De initiatiefnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de initiatiefnemer niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van de inhoud van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website naar derden verzendt.
De initiatiefnemer behoudt zich het recht voor om partijen en gebruikers de toestemming tot de website te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden. In aansluiting daarop kan de initiatiefnemer de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de initiatiefnemer, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy

Initiatiefnemer en partners respecteren de privacy van de bezoekers van de website. Door het aanvragen van onze nieuwsbrief, het aanvragen van documentatie of het op eigen initiatief contact leggen met een of meerdere van de partners verstrekt u gegevens over uzelf. Alleen de Initiatiefnemer heeft de verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief of door u aangevraagde documentatie. Uw persoonsgegevens of onderzoeksdata worden niet aan derden verstrekt.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Vragen die betrekking hebben over deze website dienen gericht te worden tot de initiatiefnemer. U kunt contact opnemen via deze email: info@circulairebusinessmodellen.nl
Alle rechten voorbehouden.