Uitnodiging Matchmakers Bijeenkomst ‘Circulaire Accounting’ NWO| 16 mei 2019

Circulaire Accounting: verkennen van een nationaal onderzoeksprogramma business-, verdien- en impactmodellen’

Wanneer: donderdag 16 mei 2019.
Waar: TNO (De Uithof), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht. 
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur.
Programma: Leest u hier.

De Nederlandse regering streeft naar een circulaire economie (CE). Dit impliceert een reductie van 50% ‘virgin’ materiaal gebruik in 2030 en 100% vermindering in 2050. Deze ambitie sluit nauw aan bij de grote maatschappelijke en economische uitdagingen w.o. de klimaatopgave en de energietransitie. Zeker het komende decennium staat in het teken van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Deze transitie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context.


De bestaande boekhoud- en accounting praktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze zijn te herleiden tot een achttal basisconcepten. De vraag is of deze basisconcepten voldoende handvatten bieden om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen te meten voor verantwoordings-, en/of sturingsdoeleinden. Om deze vraag te beantwoorden lijkt het zinnig deze doeleinden en concepten kritisch te analyseren op hun (mogelijke) bijdrage aan de CE, deze waar mogelijk aan te passen en zo nodig nieuwe principes te ontwikkelen.

Direct daaraan gelieerd is de vraag welke nieuwe business- en verdienmodellen nodig zijn om een CE te accommoderen en borgen en hoe dat aansluit op de boekhoud- en accounting praktijk. Organiseren op basis van kringlopen impliceert anders samenwerken, met nieuwe verhoudingen in eigendom en aansprakelijkheid. Niet in de laatste plaats doet zich de vraag voor wat de impact is van de CE als het gaat om belangrijke thema’s zoals kosten efficiënte CO2 reductie, energie- en grondstofbesparing.

Het voorstel is om oplossingen voor deze omvangrijke en complexe opgaven te adresseren in een nationaal onderzoeksprogramma ‘Circulaire Accounting: business-, verdien- en impactmodellen’ en hiervoor middelen aan te vragen binnen de Call NWO/NWA ORC 2019. Het doel van deze Matchmakers bijeenkomst is om met een brede vertegenwoordiging uit het veld de contouren van een dergelijk programma te identificeren en te verkennen hoe dit verder te operationaliseren. met als focus richting indiening van een 1e fase voorstel in deze call voor 6 juni 2019.

Deze Matchmakers bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 16 mei 2019 bij TNO Utrecht. Wilt u op de hoogte blijven van de onderzoeksplannen en ontwikkelingen, zoals met de aanwezigen zijn ontwikkelen, houd dan de nieuwsbrief in de gaten.


Jan Jonker, Koos Wagensveld, Egbert Willekes, Esther van Grunsven en Ardi Dortmans