Toelichting

Doel

Het onderzoek is gebaseerd op een eerdere regionale pilot welke in het voorjaar van 2016 heeft plaatsgevonden. De huidige versie is tot stand gekomen met input van economen van de Rabobank, andere partners en het onderzoeksteam BMCE. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de praktijk van de Circulaire Economie bij bedrijven. Daarmee hopen wij trends en ontwikkelingen, strategieën en business-, organisatie- en verdienmodellen in beeld te brengen die daarop aansluiten.

Onderzoek in heel Nederland

Voor deze vragenlijst wordt een zo breed mogelijk scala aan bedrijven in Nederland benaderd. Het wordt de eerste keer dat dit op deze schaal gebeurt. Er wordt gewerkt met één vragenlijst voor alle respondenten; dit betekent dat mogelijk niet alle vragen even goed van toepassing zijn op uw bedrijfsactiviteiten. Dat kan niet anders.
Een groot aantal partners ondersteunt het onderzoek om deze landelijke schaal te bereiken. Partners helpen actief mee deze vragenlijst te verspreiden, in aanvulling op een landelijke publiciteitscampagne. We zijn alle partijen zeer erkentelijk voor deze steun. Zonder hen was een onderzoek met deze omvang niet mogelijk geweest. Dit kan wel betekenen dat u via verschillende kanalen op het onderzoek wordt geattendeerd. Onze excuses voor de eventuele overlast die hierdoor kan ontstaan.

Vertrouwelijkheid

De gegevens die u verstrekt, worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet ter beschikking gesteld aan derden. De door u gegeven antwoorden kunnen niet individueel getraceerd worden. U wordt naar aanleiding van deze enquête ook niet ongevraagd benaderd.

Na het versturen van uw antwoorden komt u op een pagina waar u uw resultaten krijgt. Daar krijgt u ook een benchmark ten opzichte van de andere respondenten. Deze resultaten kunt u printen, downloaden als PDF en desgewenst te delen met derden. Dat laatst is aan u.

Hoeveel tijd kost het invullen?

Deze vragenlijst bestaat uit 27 vragen. Na een kort algemeen deel wordt ingegaan op de vijf bouwstenen van deze business modellen te weten: kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatie en verdienmodel.

Het invullen ervan kost ongeveer 20 à 30 minuten van uw tijd. Om tot zo betrouwbaar mogelijke resultaten te komen stellen wij het zeer op prijs als u alle vragen beantwoord.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw tijd  en medewerking.

Prof. dr. J. Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) en drs. H. Stegeman  (Triodosbank) en het TEAM  Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE)