WelkomDoelOnderzoek NederlandDisseminatieVertrouwelijkheidUw inspanningProblemen bij invullen

Welkom

Dit is een vragenlijst van de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit (Nijmegen). Het betreft een onderzoek naar de Circulaire Economie (CE). De CE is een economie die streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe diensten, de innovatie van producten met als gevolg nieuwe markten.

Doel

Het onderzoek is gebaseerd op een eerdere regionale pilot. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de praktijk van de Circulaire Economie bij bedrijven. Daarmee hopen wij ontwikkelingen, strategieën en businessmodellen in beeld te brengen die daarop aansluiten. De huidige versie van de vragenlijst is tot stand gekomen met input van economen van de Rabobank, getoetst onder klanten en gereviseerd door partners.

Onderzoek in heel Nederland

Voor het landelijk onderzoek wordt een zo breed mogelijk scala aan bedrijven en organisaties in Nederland benaderd. Het wordt de eerste keer dat dit op deze schaal gebeurt. Door middel van mailingen, nieuwsbrieven en andere media wordt aandacht gevraagd voor dit onderzoek en worden mensen gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit betekent echter wel dat niet alle vragen altijd even goed zullen passen bij de bepaalde bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten.

Disseminatie

Een aantal externe partijen ondersteunt mede het onderzoek om deze nationale schaal te bereiken. Zij helpen o.a. actief mee deze vragenlijst te verspreiden. We zijn hen zeer erkentelijk voor deze steun. Zonder hen was een onderzoek op deze schaal niet mogelijk geweest. Dit kan wel betekenen dat u mogelijk via verschillende kanalen op het onderzoek wordt geattendeerd. Onze excuses voor de eventuele overlast die hierdoor kan ontstaan.

Vertrouwelijkheid

De gegevens die u verstrekt, worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet ter beschikking gesteld aan partners, noch aan derden. De door u gegeven antwoorden kunnen niet individueel getraceerd worden. U wordt naar aanleiding van deze enquête ook niet ongevraagd benaderd. Alleen als u dat hebt aangegeven wordt er contact met u gezocht.

Hoeveel tijd kost het invullen?

Deze vragenlijst bestaat uit 27 vragen. Het invullen ervan kost ongeveer 20 à 30 minuten van uw tijd. Om tot zo betrouwbaar mogelijke resultaten te komen stellen wij het zeer op prijs als u alle vragen beantwoord. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw tijd.
Prof. Dr. J. Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) en Drs. H. Stegeman Triodosbank) en het TEAM Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE)

Disseminatie

Een aantal externe partijen ondersteunt mede het onderzoek om deze nationale schaal te bereiken. Zij helpen o.a. actief mee deze vragenlijst te verspreiden. We zijn hen zeer erkentelijk voor deze steun. Zonder hen was een onderzoek op deze schaal niet mogelijk geweest. Dit kan wel betekenen dat u mogelijk via verschillende kanalen op het onderzoek wordt geattendeerd. Onze excuses voor de eventuele overlast die hierdoor kan ontstaan.

Heeft u technische problemen bij het invullen van de enquete

Mocht u technische problemen ondervinden of foutmeldingen krijgen tijdens het invullen van uw website dan is dit waarschijnlijk een gevolg van het feit dat er cookies op uw PC of Mac zijn opgeslagen. We verzoeken u deze cookies verwijderen van uw PC of Mac. U kunt ook de cache van uw browser te legen. Hieronder staat uitgelegd hoe u dit kunt doen:
→ Handleiding cookies verwijderen
→ Handleiding cache legen
Mocht het met het bovenstaande niet lukken, probeer het dan in een andere webbrowser.

Excuses voor het ongemak. Dank u.

DE ENQUETE

Bedrijfsinformatie

 1. Wat is de vestigingsplaats en bijbehorende postcode van uw bedrijf of hoofdkantoor?

 2. In welke mate gelden de onderstaande motieven om richting circulair ondernemen te veranderen?

  We kunnen hiermee een kostenreductie realiseren7a
  De markt verandert in de richting van de CE en zien daarom mogelijkheden tot groei voor ons bedrijf7b
  We willen graag voorlopen ten opzichte van de concurrentie7c
  We willen graag ecologische en sociale waarde creëren7d
  Diensten (al dan niet in combinatie met producten) lijken de toekomst te hebben7e
  We willen betere controle op grondstoffen om schaarste te voorkomen.7f
  We moeten voldoen aan externe verplichtingen7g
  We zien circulair ondernemen als een kans om te innoveren in de waardeketen7h
  Ook in de toekomst willen we een houdbaar businessmodel hebben7i
  We willen inspelen op nieuwe aanbestedingseisen7j
 3. In hoeverre is uw businessmodel gebaseerd op circulaire principes? Ons businessmodel is…

 4. Op welke termijn verwacht u dat uw businessmodel volledig circulair is?

Kringloop

De circulaire economie richt zich op het sluiten van kringlopen. De volgende vragen gaan over het sluiten van deze kringlopen.

 1. In hoeverre gelden de volgende typeringen voor uw bedrijfsvoering?

  Wij werken aan het sluiten van een of meer kringlopen10a
  Wij werken aan het zo volledig mogelijk hergebruiken van afval en grondstoffen10b
  Wij werken aan het verminderen van grondstof- en energiegebruik10c
  Wij werken aan het maken van (demontabele) producten met het oog op een zo lang mogelijke gebruiks- en levensduur10d
  Wij werken aan het uitlenen, opknappen, opwaarderen en/of repareren van producten/onderdelen10e
 2. In hoeverre dragen uw CE-activiteiten bij aan de kernactiviteit van uw bedrijf? Onze CE-activiteiten dragen…

 3. In hoeverre is uw bedrijf actief om CE-principes toe te passen in de volgende onderdelen van de waardeketen? Onze organisatie is actief op het gebied van…

  Ontwerp12a
  Grondstoffen/materialen/onderdelen12b
  Productie12c
  Logistiek12d
  Verkoop/marketing12e
  Gebruik/consumptie12f
  Afval/recycling12g
  Retour-logistiek12h
 4. In welke mate werkt u samen met één of meerdere van de volgende partijen om kringlopen te sluiten?

  Dat doen we binnen de eigen onderneming13a
  Dat doen we in samenwerking met onze afnemers13b
  Dat doen we in samenwerking met onze leveranciers13c
  Dat doen we in samenwerking met alle partijen binnen de keten13d
  Dat doen we in samenwerking met partijen buiten de keten13e

Waardecreatie

De volgende vragen gaan over waardecreatie en hoe die is verankerd in uw businessmodel.

 1. Geef aan welke van onderstaande doelen u nastreeft met uw organisatie.

  Wij verbeteren het milieu.14a
  Wij maken vooral financiële winst.14b
  Wij ontwikkelen kennis en vaardigheden.14c
  Wij werken samen met zo veel mogelijk stakeholders.14d
  Wij lossen maatschappelijke problemen op.14e
 2. Hoe wilt u dit bereiken?

  We werken aan het verminderen van afval, materiaalgebruik, et cetera15a
  Wij richten ons op het herontwerpen van producten15b
  Onze focus is zo veel mogelijk grondstoffen en onderdelen te recyclen15c
  Wij richten ons op het terughalen van gebruikte producten 15d
  Bij ons gaat het om het upgraden van producten om ze langer mee te laten gaan15e
  We willen producten of grondstoffen een andere bestemming geven15f

Strategie

Elk bedrijf heeft een strategie. Wat voor strategie heeft uw onderneming? Met de volgende stellingen willen we nagaan in hoeverre zij voor uw bedrijf geleden.

 1. Geef aan of onderstaande strategieën bij uw bedrijf passen.

  Onze strategie is vooral gericht op het efficiënt omgaan met grondstoffen.16a
  Met onze strategie willen we klanten kosteneffectief duurzame producten en diensten leveren.16b
  Onze strategie is erop gericht producten door hun ontwerp zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden.16c
  Onze strategie is erop gericht zoveel mogelijk onderdelen opnieuw te kunnen gebruiken.16d
  Onze strategie is erop gericht mee te groeien met de veranderende behoeften van de klant.16e
  We spelen pro-actief in op steeds nieuwe klantwensen, zonder de duurzaamheid van onze producten en diensten uit het oog te verliezen.16f
  Onze strategie is erop gericht fysieke producten te vervangen door diensten.16g
  Onze strategie is erop gericht samen met andere partijen in de waardeketen diensten aan te bieden.16h
  Onze strategie is er op gericht digitale platformen te ontwikkelen voor het uitwisselen van producten en diensten.16i
  Onze strategie is erop gericht om netwerken te bouwen die diverse partijen bij elkaar brengen met het oog op het sluiten van ketens.16j

Organisatie

Hierna volgen een aantal vragen over hoe uw onderneming de circulaire economie heeft georganiseerd.

 1. Bij de realisatie van ons business model ondervinden wij regelmatig problemen door…

  Het gebrek aan financiering18a
  De tegenwerkende regelgeving18b
  Het vinden van samenwerkingspartners18c
  Het ontbreken van technische kennis18d
  Het ontbreken van innovatievermogen18e
  De houding van klanten18f
  Dat het geen prioriteit heeft binnen de organisatie18g
  Omdat partijen in de waardeketens er niet klaar voor zijn18h
  Omdat we als bedrijf niet groot genoeg zijn.18i
 2. Onze organisatie wordt geholpen bij het ontwikkelen van aan gerelateerde de CE activiteiten door…

  Cursus of masterclass over de circulaire economie19a
  Collegiale ondersteuning19b
  Projectondersteuning19c
  Ondersteuning bij subsidieaanvragen en regelgeving19d
  Netwerk voor kennisuitwisseling binnen de sector19e
  Inzicht in mate van duurzaamheid van de eigen organisatie19f
  Een regionaal kennisplatform19g
  Het vinden van projectdeelnemers19h
  Technische hulp bij het circulair maken van de grondstofketen19i
  Ondersteuning bij financieringsvraagstukken19j
  Flankerend beleid (Aanpassing van wet- en regelgeving)19k
 3. Welke kennis mist u bij de ambitie om circulair te gaan?

  Wij missen juridische kennis20a
  Wij missen technische kennis20b
  Wij missen organisatorische kennis20c
  Wij missen fiscale kennis20d
  Wij missen financieringskennis20e
 4. Welke rol zou de overheid moeten spelen in het bevorderen van de circulaire economie? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Verdienmodel

De volgende vragen gaan in op verdienmodellen.

 1. In hoeverre maakt uw organisatie gebruik van onderstaande verdienmodellen?

  We faciliteren het delen van assets zoals b.v. gebouwen, machines e.d.22a
  Wij verdienen aan huuropbrengsten door b.v. het verhuren van licht of chemicaliën.22b
  Wij verdienen aan levensduur verlenging door middel van o.a. onderhoud en refurbishments22c
  Wij verdienen aan het innen van abonnementsgelden zoals b.v. pay-per-view of pay-per-lux22d
  Wij verdienen aan het herwinnen van grondstoffen zoals b.v. recycling en upcycling22e
  Klanten betalen ons voor (de functie van) een product zoals warmte of mobiliteit22f
 2. Onze verdienmodellen zijn gebaseerd op…

  Het sluiten van kringlopen (zoals warmte, water, chemicaliën) in ons eigen bedrijf23a
  Efficiëntie winst door voor- en achterwaartse ketenintegratie zoals hergebruik afval of warmte23b
  Het verdelen van gezamenlijke gecreëerde inkomsten in een bepaalde kringloop zoals grondstoffen uit afval23c
  Het creëren van toegevoegde waarde (cascaderen) met ketenpartners23d
  Het creëren van toegevoegde waarde (cascaderen) met partners buiten de keten23e
 3. Kunt u in de vorm van een top drie aangeven welke van de volgende financieringsvormen bijdragen aan het financieren van uw circulaire bedrijfsactiviteiten?

 4. Welk deel van uw omzet wilt u over vijf jaar uit circulaire activiteiten halen?

Afsluitende vragen

 1. Bent u bereidt om ons te ontvangen voor een verdiepend interview? Wilt u in dat geval uw contactgegevens hieronder invullen?

  Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van dit onderzoek?

Hartelijk Dank

Door op onderstaande button te klikken verstuurt u uw gegevens. U komt dan op een nieuwe pagina waarin u een overzicht van uw resultaten krijgt. Daarnaast krijgt u een benchmark ten opzichte van de resultaten van alle respondenten. U kunt uw resultaten en benchmark opslaan en printen.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Prof. Dr. J. Jonker (Radboud Universiteit), drs. H Stegeman (Rabobank) en het Team Landelijk Onderzoek Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE)